Prehistorické kůlové stavby v okolí Alp

„Prehistorické kůlové stavby v okolí Alp“ byly uznány jako světové dědictví překračující hranice několika států. Tyto kůlové stavby jsou na Seznamu světového dědictví prvními archeologickými památkami umístěnými pod vodou. Do seznamu UNESCO bylo zapsáno celkem 111 nalezišť těchto kůlových staveb, které se nacházejí v šesti alpských zemích. Tři z těchto nalezišť jsou v Bavorsku.

Pestenacker

Prehistorické sídliště Pestenacker leží na bažinaté údolní louce u potoka „Verlorener Bach“ (Ztracený potok) v oblasti Landsberg am Lech. Jeho historie sahá až do roku 3496 před Kristem. Archeologické vykopávky dokládají existenci sídliště skládajícího se až ze 17 malých domků. Ty byly obehnány splétaným plotem tvaru obdélníku (50 x 35 m), který sídliště chránil.
Jižně od oblasti samotného sídliště byly vytvořeny základy malého skanzenu, jeho výstavba však stále ještě probíhá. Některé z nálezů však již dnes můžete vidět v přilehlém muzeu.

Unfriedshausen

500 m jižně od sídliště Pestenacker, které pochází z mladší doby kamenné, bylo v roce 1986 při výstavbě plynovodu napříč rašeliništěm v údolí Ztraceného potoka objeveno sídliště Unfriedenshausen, taktéž z období mladší doby kamenné. Tato památka, nacházející se pod zemským povrchem, byla nejprve kvůli stavebním pracím považována za zničenou, avšak v letech 1994 – 2000 byly některé její části odkryty. Díky vzájemné blízkosti obou sídlišť, Pestenackeru a Unfriedenhausenu, mají návštěvníci možnost detailně nahlédnout na dynamický vývoj malého neolitického sídlištního území v rámci jednoho mikroregionu.

Feldafing a ostrov Roseninsel ve Starnberském jezeře

Vedle neolitické kůlové stavby Kempfenhausenu je Roseninsel (Růžový ostrov) jediným známým sídlištěm na břehu jezera v Bavorsku. Jelikož se jedná o sídliště na ostrově, požívalo toto naleziště vždy jisté speciální topografické situace. V rozsáhlé pobřežní oblasti jezera je stále ještě možné nalézt nespočet dobře zachovaných dřevěných konstrukcí i jiné stopy raných fázích osídlování. Za zmínku stojí také nálezy z doby železné, jakými jsou konstrukce základových nosníků z poloviny 1. tisíciletí před Kristem. To byla epocha, která se obvykle vyznačovala absencí jakýchkoli sídlišť na březích jezer. Svou jedinečnost mezi ostatními nalezišti kůlových staveb si ostrov Roseninsel zasloužil také díky opravdu dávné historii osídlení, která sahá pravděpodobně až do období středního neolitu.

Více informací na:

www.weltkulturerbe-pfahlbauten.de
 


Museu Pfahlbaumuseum image.enlarge
Museu Pfahlbaumuseum © Pfahlbaumuseum